การออกแบบเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 อธิบายรายวิชา

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี                                                                                                                 รหัสวิชา ว 22103
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                                                                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา  20  ชั่วโมง                                                                                                                                           ภาคเรียนที่ 1/2562

       คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิเคราะห์เปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่นสรุปกรอบของปัญหารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

       ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่าวเป็นขั้นตอน ทดสอบประเมินผลและอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไขพร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

        มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีกับสังคม มีมารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 8 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ตัวชี้วัด ม.2/1,
ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5  (5 ตัวชี้วัด)

โครงสร้างรายวิชา

หน่วยที่
ชื่อหน่วย / แผนการจัดการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมง
แผนการเรียนรู้
ใบงาน
แบบทดสอบ
ปฐมนิเทศ 1 คำอธิบายรายวิชา
1 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
    การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และเลือกใช้เทคโนโลยี
1
1 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
    การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และเลือกใช้เทคโนโลยี

1
1 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
     การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
1
1 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
    การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
1
2 การแก้ปัญหา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
     เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
2
2  การแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
     การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
1
2  การแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
     การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
1
3 การคิดเชิงออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
     แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ
1
 3  การคิดเชิงออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
     กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ
1
สอบกลางภาค 1
 4 การวางแผนการแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
     การวางแผนการแก้ปัญหา
2
4 การวางแผนการแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
     การนำเสนอ
2
4 การวางแผนการแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
     วัสดุ  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
2
4 การวางแผนการแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
     ชิ้นงานของฉัน
2
สอบปลายภาค 1
รวม 20

13,017 total views, 1 views today