การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

 อธิบายรายวิชา

วิชา วิทยาการคำนวณ                                                                                                                                     รหัสวิชา ว 31182
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                                                                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา  20  ชั่วโมง                                                                                                                                                 ภาคเรียนที่ 2

       ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา  การหารูปแบบ  การคิดเชิงนามธรรม  ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

       ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา  การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  การระบุข้อมูลเข้า  ข้อมูลออก  และเงื่อนไขของปัญหา  การออกแบบขั้นตอนวิธี  การทำซ้ำ  การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล  ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

        การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การกำหนดปัญญา  ศึกษา  วางแผนดำเนินงาน  สรุปผลและเผยแพร่  ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

        ตัวชี้วัด  ว 4.2  เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)  ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์  และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

โครงสร้างรายวิชา

 
หน่วยที่
ชื่อหน่วย / แผนการจัดการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมง
แผนการเรียนรู้
ใบงาน
แบบทดสอบ
  ปฐมนิเทศ 1      
1 การคิดเชิงคำนวณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แนวคิดเชิงคำนวณ
1
1 การคิดเชิงคำนวณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
1
1 การคิดเชิงคำนวณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม
1
2 การออกแบบและแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
1
2 การออกแบบและแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
การออกแบบขั้นตอนวิธี
 
1
2  การออกแบบและแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
     การจัดเรียงข้อมูล
1
2  การออกแบบและแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
การค้นหาข้อมูล
1
3 โครงงานสร้างสรรค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
โครงงานสร้างสรรค์
1
 3  โครงงานสร้างสรรค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
วางแผนและออกแบบโครงงาน
1
  สอบกลางภาค 1      
 3   โครงงานสร้างสรรค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
พัฒนาโครงงาน
5
3  โครงงานสร้างสรรค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
 รายงานโครงงาน
1
3 โครงงานสร้างสรรค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
 นำเสนอโครงงาน
2
           
           
           
           
           
  สอบปลายภาค 1      
  รวม 20      

 6,496 total views,  8 views today